باید ها و نبایدهای سه گانه

سه چیز در زندگی پایدار نیستند
رویاها

موفقیت ها

شانس

 

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

زمان

گفتار

موقعیت


سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند

الکل

غرور

عصبانیت


سه چیز انسانها را می سازند

کار سخت

صمیمیت

تعهد

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

عشق

اعتماد به نفس

دوستان


سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

آرامش

امید

صداقتانسان با غرور می تازد

با دروغ می بازد

و با عشق می میردخوشبختی زندگی ما بر سه اصل است

تجربه از دیروز

استفاده از امروز

امید به فردا

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا


/ 0 نظر / 10 بازدید